Privacyverklaring

Privacyverklaring

gebruik persoonsgegevens

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij houden ons aan de wettelijke regels en waarborgen te allen tijde uw privacy.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel wij deze gegevens gebruiken, wie dit mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, met wie wij uw gegevens, indien nodig, delen en welke invloed u zelf kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u (op geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde wijze) verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Gebruik van persoonsgegevens

Wat?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, financiële en/of medische gegevens.

Wij verwerken al persoonsgegevens op het moment dat wij uw gegevens registreren in een systeem, bijvoorbeeld als u een formulier heeft ingevuld, als u met ons belt en wij uw gegevens vastleggen of als u een email verstuurt met een hulpvraag. Het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarvoor?
Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. In de AVG is een zestal rechtsgronden benoemd waarop persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Hieronder benoemen we alleen de rechtsgronden die binnen Voorschoten voor Elkaar voorkomen.

 • U heeft toestemming gegeven om uw gegevens te mogen verwerken;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;
 • Er is sprake van gerechtvaardigde belangen om uw gegevens te mogen verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • U te kunnen ondersteunen bij uw hulpvraag;
 • Het onderhouden van contact met u en/of derden voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Rapportages (anoniem) te kunnen verstrekken aan onze opdrachtgever in het kader van de verantwoording.

Voorschoten voor Elkaar verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om het benoemde doel te kunnen bereiken en worden alleen voor die doeleinden gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt.

Veiligheid

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen, zoals:

 • Onze websites hebben een SSL certificaat;
 • We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen;
 • Toegang tot gegevens is afgeschermd; onze computersystemen zijn beveiligd met een verplichte inlog voor medewerkers;
 • De ICT infrastructuur is beveiligd met up-to-date software;
 • Gegevens worden alleen via een beveiligde verbinding gedeeld;
 • Medewerkers zijn geïnstrueerd over het waarborgen van privacy;
 • Voor alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires of derden die werkzaamheden verrichten in opdracht van Voorschoten voor Elkaar geldt een geheimhoudingsplicht;
 • Toegang tot (cliënt)systemen is beperkt tot de medewerkers voor wie het noodzakelijk is toegang te hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of vermoeden we dat dit het geval is, dan melden wij dit, indien nodig, bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij u daar toestemming voor geeft, in het belang van een goede samenwerking en passend hulpaanbod voor u.

Indien het noodzakelijk is in het kader van een wettelijke verplichting dan verstrekken wij soms uw gegevens zonder toestemming. U moet dan denken aan bijvoorbeeld de meldcode (kinder_) mishandeling.

Voorschoten voor Elkaar kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verlenen wij hieraan onze medewerking.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer wij persoonsgegevens van uw verwerken, heeft u volgens de geldende wetgeving bepaalde rechten. Hieronder lichten wij uw rechten toe:

1. Recht op duidelijke informatie
Vóór wij uw gegevens verwerken, informeren we u over de redenen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven als u al op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens.

2. Recht op inzage
Wilt u zien welke gegevens van u bij ons bekend zijn? U heeft recht op inzage en kunt ten allen tijden uw gegevens op locatie inzien met een medewerker, of via onderstaande contactgegevens een verzoek indienen voor ontvangst van een uitdraai van uw gegevens. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u wilt inzien of wenst te ontvangen.

3. Recht op wijziging
U heeft het recht om gegevens te laten wijzigen als deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ten allen tijden een medewerker van Voorschoten voor Elkaar vragen uw gegevens aan te laten passen. Ook heeft u het recht de gegevens te laten wijzigen als de gegevens niet (meer) van belang zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken of als u gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt.
Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele wijziging, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

4. Recht op verwijdering
Ook heeft u in sommige gevallen het recht om gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat wij wettelijk verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

5. Recht op beperking
Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan kan sprake zijn, als u de juistheid van uw gegevens betwist, van mening bent dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of dat uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt.

6. Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens als die gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering dan van onze overeenkomst met u of het nakomen van een wettelijke verplichting, of anders dan waarvoor u toestemming heeft verleend.
Voor het indienen van uw bezwaar kunt u gebruik maken van de contactgegevens die u onderaan deze privacyverklaring vindt.

7. Recht op overdracht
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, hebt u in bepaalde gevallen het recht op overdracht van die gegevens. Dit houdt in dat wij uw gegevens aan u zullen verstrekken, als u ons daarom vraagt.

Uw rechten uitoefenen

Als u gebruik wilt maken van de rechten die hierboven zijn uitgelegd, kunt u altijd contact met ons opnemen via onze contactgegevens. Wij zullen binnen één week op uw verzoek reageren.
Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Ongebruikelijke verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen wij afwijzen. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als u ons meer dan gemiddeld en/of noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Stichting Voorschoten voor Elkaar, Zwaluwweg 4 te Voorschoten. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Toezicht

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Over deze privacyverklaring

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op:
info@voorschotenvoorelkaar.nl
071 561 90 01